Informace o zpracování osobních údajů - GDPR


Identifikace subjektu
Hana Brejchová, Rajhradická 70, Rebešovice 664 61, IČ 724 461 53 provozovatel Ubytování André, Lázeňská 295, 691 42 Valtice (dále Ubytování André)
 
 Vypracováno: 1. 5. 2018
 
Ubytování André jako správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých ubytovacích služeb nakládá s osobními údaji svých klientů ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a v návaznosti na GDPR - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob.
 
Zpracovávané údaje
Ubytování André jako správce osobních údajů (dále také jen „správce“) v souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb vyžaduje poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob:
 1. jméno a příjmení
 2. adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
 3. datum narození
 4. e-mailová adresa
 5. telefon
 6. typ průkazu totožnosti, číslo
 Tyto údaje správce vyžaduje a zpracovává pouze u klientů, u kterých dojde k souhlasu s rezervací pobytu v konkrétním termínu. U klientů, kteří pobyt pouze poptávají, a nedojde následně k rezervaci a zaslání zálohové faktury, osobní údaje správce nevyžaduje a nezpracovává.
 
 Účel zpracování osobních údajů
Ubytování André jako správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých služeb shromažďuje, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:
 1. Pro splnění právní povinnosti ze závazkového vztahu s klientem a vůči orgánům státní správy je správce povinen vyžadovat údaje a) – c) podle obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích v platném znění.
 2. Pro účely oprávněných zájmů poskytovatele ubytování pak správce od klientů vyžaduje údaje d) a e). Tyto údaje jsou nutné pro efektivní komunikaci mezi klienty a ubytovatelem.
 3. Údaje f) jsou správcem zpracovávány za účelem  plnění povinností vůči orgánům státní správy. Tyto údaje jsou zpracovávány pouze u klientů, s nimiž je uzavřen právní vztah. U zahraničních klientů mohou být osobní údaje předávány cizinecké policii na její vyžádání.
 4. Správce nepoužívá osobní údaje klientů k zasílání reklamních nabídek.
 
Doba zpracování
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností, tj. vždy minimálně do doby ukončení pobytu, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle GDPR a dalších obecně závazných právních předpisů.
 
Zpracování osobních údajů
a)    Zpracování
Zpracování osobních údajů probíhá manuálně, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení ve smyslu požadavků GDPR.
Do kontaktu s osobními údaji klientů přicházejí pouze správce a následně orgány, které tyto údaje vyžadují ze zákona (např. obecní úřad, policie apod.).
Zpracovávání provádí pouze správce osobně.
b)    Uložení
Pro efektivní komunikaci s klienty jsou uchovávány osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, e-mail a telefon. Ty jsou uloženy v elektronické podobě se zabezpečením.
Data narození jsou zaznamenány a uchovávány v elektronické podobě se zabezpečeným uložením.
c)    Archivace
Údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním zákonné povinnosti dle zákona 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 
Práva subjektu údajů
Subjekt údajů má veškerá práva přiznaná nařízením GDPR a dalšími právními předpisy, zejména pak:
 • Požadovat výpis
 • Požadovat opravu
 • Požadovat výmaz
 • Podat námitku proti zpracování
 • Odvolat souhlas se zpracováním
 
Veškerá práva je subjekt povinen uplatnit buď osobně, nebo písemně u správce.
 
 
Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám s výjimkou případné kontroly ze strany obce, či orgány státu.